وصیت نامه امام خمینی

قضا و عدالت اسلامى
ح :
از مهمات امور، مسئله قضاوت است که سروکار آن با جان و مال و ناموس مردم است . وصیّت اینجانب به رهبر و شوراى رهبرى آن است که در تعیین عالى ترین مقام قضایى که در عهده دارند کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعى و اسلامى و در سیاست را نصب نمایند و از شوراى عالى قضایى مى خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بود با جدیّت سروسامان دهند و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مى کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است از این کرسى پراهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیّت به تدریج دادگسترى را متحوّل نمایند و قضات داراى شرایطى که انشاءاللّه با جدیّت حوزه هاى علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم مى شوند و معرّفى مى گردند به جاى قضاتى که شرایط مقرّره اسلامى را ندارند نصب گردند که انشاءاللّه تعالى به زودى قضاوت اسلامى در سراسر کشور جریان پیدا کند. و به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیّت مى کنم که با در نظر گرفتن احادیثى که از معصومین صلوات اللّه علیهم در اهمیت قضا و خطر عظیمى که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است این امر خطیر را تصدى نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود و کسانى که اهل هستند از تصدى این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و مى دانند که تصدى قضا براى اهلش واجب کفایى است .

/ 0 نظر / 16 بازدید