آرام دل

توسل جوی ای جان به دل آرام خود                   دستت بگرفتند و ببردند به سرای خود

آخر این توانم گفت جانا سخت است دوری         گفتا فصبر علی ظهورنا من فرج مولائنا

/ 1 نظر / 23 بازدید