گاهی دلتنگ

دلتنگ تبر

درخت گاهی دلتنگ " تبر" میشود...


وقتی پرندگان سیم برق رابه او ترجیح میدهند!
فقط خاطره هاست که میماند

در گذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد

عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر می گیرند

و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ....

دست ناخورده به جا می مانند...

مهدی اخوان ثالثزندگی را با عشق، نوش جان بایـــــد کـــــــرد...

زندگی جیره مختصری است ...مثل یک فنجان چـــــــــــــــای ...وکنارش عشــــــق است ...مثل یک حبــــــــه قند ...زندگی را با عشق، نوش جان بایـــــد کـــــــرد...

"سهراب سپهری"/ 0 نظر / 20 بازدید