نور هستی

خدایا...انتهای دریا را برکه ها نمی فهمند پس ببخش اگر گاهی گم میکنم نشانت را...

شهریور 94
6 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
10 پست
خرداد 94
9 پست
بهمن 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
1 پست
دلتنگم
1 پست
دو_دل
1 پست
فقط_خدا
1 پست
رومی
1 پست
عشق
2 پست
ظهور
1 پست
کوفیان
1 پست
آب
1 پست
سحر
1 پست
تنهایی
1 پست
فقر
1 پست
مست_خدا
1 پست
مال_حرام
1 پست
زیبایها
1 پست
درد
1 پست
مناجات
3 پست
گرفتار
1 پست
حجاب
1 پست
درد_دل
1 پست
دل
1 پست
خدا
1 پست
گلستان
1 پست
مست
1 پست
علاج_ما،
1 پست
فردوسی
1 پست
سعدی
1 پست
رودکی
1 پست